Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2014

papuudlamozgu
Winter in New England.
papuudlamozgu
papuudlamozgu
3952 1e82 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viagwiazdeczka gwiazdeczka
papuudlamozgu

November 23 2014

3646 7df4 390

kryptogreen:

A purebred fancy mouse, color: black tan

papuudlamozgu
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromlugola lugola viakoloryzacja koloryzacja
papuudlamozgu
Nieraz, gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— W. Myśliwski
Reposted fromlaazy laazy
papuudlamozgu
(...) nabrałem – jak wszyscy inni ludzie na skraju – tego dystansu wobec wszystkiego, który nazywa się powszechnie Dekadencją. Dekadencja to całkowita utrata nieświadomości, a nieświadomość to fundament życia. Gdyby serce mogło myśleć, przestałoby bić.
— Fernando Pessoa, "Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Reposted fromlaazy laazy
papuudlamozgu

November 22 2014

papuudlamozgu
8018 a095 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
papuudlamozgu
9315 5995 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris
papuudlamozgu
3732 adfd 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
1317 c4f4 390
Reposted fromerial erial viaapatyczna apatyczna

November 14 2014

papuudlamozgu
Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszys­tko.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viaromantycznosc romantycznosc
2648 68b3 390

thetinywordnerd:

allie brosh accurately describing my life

Reposted fromekelias ekelias viaszydera szydera

November 12 2014

papuudlamozgu
1211 c550 390
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
papuudlamozgu
Reposted fromjustshineon justshineon viadungen dungen
papuudlamozgu
0607 5079 390
Reposted fromretaliate retaliate viadungen dungen
papuudlamozgu
Kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik "pierwsza". Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.
— Janusz Wiśniewski
Reposted frompaszke paszke viapuella13 puella13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl